Сайт психолога
доктора Ph.D.
Екатерины Бабенко

Подсознание

 1. Арнхейм Р. Визуальное мышление // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. / Под общ. ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова. – М.: Из-во Моск. ун-та, 1981. – С.97 – 107.
 2. Асмолов А. Г. Деятельность и установка. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1979. –150 с.
 3. Асмолов А. Г. Классификация неосознаваемых явлений и категория деятельности // Вопросы психологии. – 1980. – № 3. – С. 45–53.
 4. Асмолов А. Г. По ту сторону сознания: методологические проблемы неклассической психологии. – М.: Смысл, 2002.– 480 с.
 5. АссаджолиР. Психосинтез. / Пер. с англ. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1997.– 320 с.
 6. БабенкоЕ. А. Глубинно-психологический аспект проблемы символизации бессознательного // Материалы Международной психоаналитической конференции. 16-17 декабря 2006 г. Москва / Под ред. А.Н.Харитонова, П.С.Гуревича, А.В.Литвинова. В 2-х т. Т.1 – М.: Русское психоаналитическое общество, 2006. – С. 114–120.
 7. Бабенко К.А. Взаємозв'язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків) АВТОРЕФЕРАТ, Київ, 2007
 8. Бабенко Катерина Анатоліївна. Взаємозв'язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків) : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2008. — 390арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 199-238.
 9. Бабенко К.А. Взаємозв’язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків)//Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей, – Ялта: РВВ РВНЗ КГУ, 2009 . – Вип. 21. – Ч.1. – С. 100- 108
 10. Бабенко К. А. До проблеми інтерпретації у психології // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2005. – № 9 (33). – С. 33–38.
 11. Бабенко К.А. До проблеми механізмів символізації змісту несвідомого // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип.10. – Ч.ІІ. – С.153 – 159.
 12. Бабенко К.А. До проблеми механізмів символізації у психоаналізі З. Фрейда //Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: Вип..9. Ч.1. – Ялта : РВВ РВУЗ КГУ, 2006. – 264 с. ― С. 11―17.
 13. Бабенко К. А. Категорія несвідомого в українських дореволюційних дослідженнях // Сімнадцята наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах: Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 14–24 березня 2006 р. / За ред. В. В. Масненка. – Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2007. – С.138–140.
 14. Бабенко К.А. Особливості символізації змісту несвідомого //Наукова школа академіка НАПН України Т.Яценко: колективна монографія за ред.. Т.С.Яценко – Дніпро:Інновація, 2019 – С. 184 -191
 15. Бабенко К.А. Проблема дослідження феномену несвідомого у радянській психологічній науці (друга половина ХХ століття)// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 Психологічні науки: [зб. наук. праць]. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. –№ 29 (53). – С. 54–67(фахове видання).
 16. Бабенко К.А. Проблема символізації змісту несвідомого // Науковий часопис НПУ ім. М. П.Драгоманова. Зб. наукових праць. ―К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. ―№8(32). ― С.46 ―52
 17. Бабенко К.А. Психологічні особливості розвитку символізації в онтогенезі //Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей.– Ялта: РВВКГУ, 2009 . – Вип. 22. – Ч.1. – С. 204-211
 18. Бабенко К. А. Соціальні вияви символізації // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2007. – № 19 (43). – С. 270–275.
 19. Бабенко К. А. Феномен несвідомого в українських дослідженнях ХІХ – початку ХХ століття // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Зб. наук. пр. – К.: НПУ, 2006. –№ 14 (38). – С. 13–16.
 20. Бабенко К.А.Феномен несвідомого у психології //Навчально-методичний посібник / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2008. – 92 с.
 21. Бабенко К.А., Білуха Т.І., Горобець Т.В. Психоаналітичне трактування форм символізації несвідомого змісту психіки на прикладі творів мистецтв // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічн науки: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. –№ 40 (64). – 344 с. – С. 68-77.
 22. Бабенко К.А., Горобець Т.В. Дослідження результативності психокорекційних груп АСПН на нівелювання соціально-перцептивних викривлень у студентів /// Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. № 13 (266). – Черкаси, 2013. – 152 с. – С. 16-21.
 23. Бабенко Е.А., Горобец Т.В. Использование механизмов символизации в современной рекламе (/ Е.Бабенко, Т. Горобец //American Journal of Science and Technologies, №1 «Princeton University Press», 2016) . – 1105 p. – С. 750-756.
 24. Бабенко Е., Горобец Т. Механизмы символизации бессознательного в художественных произведениях / Е.Бабенко, Т. Горобец // Yale Review of Education and Science, 2015, No.1. (16), (January-June). Volume V. «Yale University Press», 2015. – 789 p. – С. 297-303.
 25. Бабенко К.А., Горобець Т.В. Механізми символізації у соціальних проявах// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, 2014.  – С.5–6.
 26. Бабенко К.А., Горобець Т.В. Розуміння творчих процесів та форм символізації несвідомого змісту психіки у психоаналітичних теоріях //Психологія творчості: часопис наукових статей та творчих робіт; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра прикладної психології. – Черкаси: Вид. від Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2013. – 331 с. – С. 175-196.
 27. Бабенко Е.А., Горобец Т.В. Символизация в обыденной жизни / Е. Бабенко, Т. Горобец // Psychological Review,.  APA, 2016, № 6. – 1070 p. – С. 1061-1068.
 28. Бабенко Е., Горобец Т. Средства объективирования бессознательного содержания в рисунках / Е. Бабенко, Т. Горобец // Proceedings of the XIV International Academic Congress «Fundamental and Applied Studies in the Modern World» (United Kingdom, Oxford, 23-25 May 2015). Volume II. «Oxford University Press», 2015. – 762 p. – С. 711-716.
 29. Бабенко Е.А., Т.В. Горобец, Н.В.Шавровская. Система психических защит. Ч.: Из-во Чабаненко, 2019. 272 с.
 30. Бабенко К.А., Горобець Т.В., Шавровська Н.В. Феномен несвідомого (система психічних захистів)//Навчальний посібник для студентів психологічних факультетів / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2010. – 215 с.
 31. Бабенко К.А., Горобець Т.В., Шавровська Н.В. Феномен несвідомого у психології: система психічних захистів //Навчальний посібник для студентів психологічних факультетів /   Черкаси: «Черкаський ЦНТІ», 2012. –228 с.
 32. Барабанщиков В. А. Системная организация и развитие психики //Психологический журнал. –2003. – Т.24. –№1.– С.29 – 46.
 33. Бассин Ф. В. «Значащие» переживания и проблема собственно-психологической закономерности // Вопросы психологии. –1972. – № 3. – С. 105–124.
 34. Бассин Ф. В. О развитии взглядов на предмет психологии // Вопросы психологии. – 1971. – №4. – С. 101– 113.
 35. Бассин Ф. В. О силе “Я” и психологической защите // Вопросы философии. – 1969. – № 2. – С.118 – 125
 36. Бассин Ф. В., Прангишвили А. С., Шерозия А. Е. К вопросу о дальнейшем развитии научных исследований в психологии (к проблемам установки, бессознательного и собственно психологической закономерности) // Вопросы психологии. – 1979. – №5. –С. 82–96.
 37. Бассин Ф. В., Прангишвили А. С., Шерозия А. Е. О проявлении активности бессознательного в художественном творчестве // Вопросы философии. –1978. – № 2. – С. 57–69.
 38. Бассин Ф. В., Рожнов В. Е. О современном подходе к проблеме неосознаваемой психической деятельности (бессознательного) // Вопросы философии. – 1975. – №10. – С. 94–106.
 39. Бджалава И. Т. К проблеме бессознательного в теории установки Д. Н. Узнадзе// Вопросы психологии. – 1967. – № 1. – С .155–159.
 40. Беккер А. Психоаналитическая теория сновидений // Энциклопедия глубинной психологии. Том 1. Зигмунд Фрейд: жизнь, работа, наследие. Пер. с нем. /Общ. ред. А.М.Боковикова.– М.:ЗАО МГ Менеджмент, 1998.– С.322 – 343.
 41. Бессознательное: природа, функции, методы исследования / Под общ. ред. А.С.Прангишвили, А.Е.Шерозия, Ф.В.Бассина, Т.1–3. – Тбилиси: Мецниереба, 1978.
 42. Бессознательное: природа, функции, методы исследования / Под общ. ред. А.С.Прангишвили, А.Е.Шерозия, Ф.В.Бассина, Т.4. – Тбилиси: Мецниереба, 1985. – 463 с.
 43. Бехтерев В. М. Сознание и его границы // Бехтерев В. М. Избранные труды по психологии личности. Т.1. Психика и жизнь. – С-Пб.: Алетейя, 1999. – С. 203–222.
 44. Блейлер Э. Аутистическое мышление //Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. /Под общ. ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В. Петухова. – М.: Из-во Моск. ун-та, 1981. – С. 113–122.
 45. Большой толковый психологический словарь / Ребер А., пер. с англ. – ООО “Из-во Вече”, 2001 –592 с.
 46. Брудный А. Бессознательные компоненты процесса понимания // Бессознательное: природа, функции, методы исследования – Т.3. – С. 98–102.
 47. Брушлинский А. В. Проблема бессознательного в трудах С. Л. Рубинштейна // Вопросы психологии. – 1979. – № 3. – С. 115–121.
 48. Выготский Л. С. Мышление и речь // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. /Под общ. ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова. – М.: Из-во Моск. ун-та, 1981. – С. 153–175.
 49. Выготский Л. С. Психология. – М.: Изд-во ЭКСМО – Пресс, 2000. –1008 с.
 50. Выготский Л. С. Собрание сочинений: В 6-ти т.– М.: Педагогика, 1982. – Т.1. – 488с.
 51. Гиппенрейтер Ю. Б. Введение в общую психологию. Курс лекций. – М.: Из-во Моск. ун-та, 1988. – 320 с.
 52. Грановская Р. М., Березная И. Я. Интуиция и искусственный интеллект. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1991. – 272 с.
 53. Григолава В. В. Критическая иллюзия, бессознательное и установка// Вопросы психологии. – 1977. – №3. – С. 24–31.
 54. Гринсон Ральф Г. Техника и практика психоанализа. – М.: Когито-Центр, 2003. – 478 с.
 55. Гроф С. Путешествие в поисках себя. /Пер. с англ. Н. И. Папуш и М. П. Папуша. – М.: Институт трансперсональной психологии, Изд-во Института Психотерапии, 2001. – 336 с.
 56. Гроф С. Холотропное сознание: Три уровня человеческого сознания и их влияние на нашу жизнь / Пер. с англ. О. Цветковой. А. Киселева. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 267 с.– С. 68–80.
 57. Журбин В. И. Понятие психологической защиты в концепциях З. Фрейда и К. Роджерса // Вопросы психологии. – 1990. – №4 – С. 14–22.
 58. Зеленский И. И. Толковый словарь по аналитической психологии (с англ. и нем. эквивалентами). – С-Пб.: Б&К, 2000. – 324 с.– 310 с.
 59. Зязюн І. А. Безсвідоме і творча інтуїція // Професійна освіта: педагогіка і психологія; за ред. Т. Левицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. – Ченстохова – Київ, 2003. – Випуск ІV. – С.121–135.
 60. Зязюн І. А. Безсвідоме у пізнавальній діяльності // Кримські педагогічнічитання: матеріали Міжн. наук. Конф. 12-17 вересня 2001 року / За ред. С. О. Сисоєвої, О. Г. Романовського. – Харків: НТУ «ХПІ», 2001. – С. 9–20.
 61. Зязюн І. А. Безсвідомість. Підсвідомість. Творчість (з огляду установки Дмитра Узнадзе) // Мистецтво та освіта. – 2001. – №3.– С. 3–9.
 62. Кляйн М. Развитие в психоанализе. – М.: Академический проект, 2001.–510 с.
 63. Кнапп Гунтрам. Понятие бессознательного и его значение у Фрейда / Энциклопедия глубинной психологии. Том 1. Зигмунд Фрейд: жизнь, работа, наследие. Пер с нем.; общ. ред. А.М. Боковикова. – М.: ЗАО МГ Менеджмент, 1998. – 800 с. – С.266 – 287.
 64. Кутько И.И., Бондаренко Л.И., Петрюк П.Т. Харьков в контексте истории украинского психоанализа // История психоанализа в Украине /Сост. И.И. Кутько, Л.И. Бондаренко, П.Т. Петрюк. – Х.: Основа, 1996. –С.8–29.
 65. Лакан Ж. Семинары: (В 2 кн.) / Пер с фр. – М.: ИТДГК «Гнозис», Из-во «Логос», 1998-1999. Кн. І.: Работы Фрейда по технике психоанализа (1953/1954). – 1998. – 429 с.
 66. Лакан Ж. Семинары: (В 2 кн.) / Пер с фр. – М.: ИТДГК «Гнозис», Из-во «Логос», 1998-1999. Кн. ІІ.: «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа (1954/1955). – 1999. – 519 с.
 67. Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу / Пер. с франц. Н. С. Автономовой. – М.: Высшая школа,1996. – 623 с.
 68. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление // Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления. /Под общ. ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. В. Петухова. – М.: Из-во Моск. ун-та, 1981. – С. 130–140.
 69. Лейбин В. М. Классический психоанализ: история, теория, практика. – М.: Московский психолого-социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2001. – 1056 с.
 70. ЛейбинВ. М. Психоанализ. – СПб.: Питер, 2002. – 576 с. Лейбин В. М. Словарь-справочник по психоанализу. – СПб.: Питер, 2001. – 688 с.
 71. Леклер С. Бессознательное: иная логика. // Бессознательное: природа, функции, методы исследования – Т.3.– С. 260–271.
 72. Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика: Понимание структуры личности в классическом процессе /Пер. с англ. – М.: «Класс», 2004. – 480 с.
 73. Менегетти А. Мудрец и искусство жизни. Введение в онтопсихологию. –Пермь,1993. – 40 с
 74. .Менегетти А. Образ и бессознательное: Учебное пособие по интерпретации образов и сновидений / Пер. с итал. – М.: Онтопсихология, 2000. – 448 с.
 75. Менегетти А. Психосоматика /Пер. с итал. ННБФ «Онтопсихология». – М.: ННБФ «Онтопсихология», 2004. – 360 с.
 76. Менинжер В., Лиф М. Психические механизмы // Самосознание и защитные механизмы личности. Хрестоматия. – Самара: Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2003. – С.509 – 536 с.
 77. Найссер У. Познание и реальность / Пер. с англ. В. В. Лучкова. – М.: Прогресс, 1981. – 230 с.
 78. Отечественный психоанализ /Сост. и общая редакция В. М. Лейбина. – СПб.: Питер,– 448 с.
 79. Овчаренко В.И. Осознание бессознательного //Вопросы философии. – 2000. – №10.– С.33–
 80. Пеллерен М. Психосинтез / Пер. с фр. Ю. В. Крижевской. – М.: ООО «Издательство Астрель»; ООО «Издательство АСТ», 2004. – 160 с.
 81. Прангишвили А.С. Понятие установки в системе советской психологии в свете исследований грузинской психологической школы // Вопросы психологии. –1967. – №4. – С. 3–16.
 82. Психоаналитические термины и понятия: Словарь / Под ред. Барнесса Э. Мура и Бернарда Д. Фаина; пер. с англ. А. М. Боковикова, И. Б. Гриншпуна, А. Фильца. – М.: Независимая фирма "Класс", 2000. – 304 с.
 83. Психологическая энциклопедия / Под ред. Р.Корсини, А.Ауэрбаха. – СПб.: Питер, 2003. – 1096 с. с.
 84. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. Д. Карвасарского. – СПб.: Питер, 2002. – 1024с.
 85. Райкрофт Ч. Критический словарь психоанализа / Пер. с англ. Л. В. Топоровой, С. В. Воронина и И. Н. Гвоздева под ред. С. М. Черкасова. – СПб.: Восточно-Европейский Институт Психоанализа,1995. – 288 с.
 86. Роль бессознательного в активности мышления и речи. Вступительная статья редакции // Бессознательное: природа, функции, методы исследования – Т.3.– С. 27–46.
 87. РотенбергВ. С. Разные формы отношений между сознанием и бессознательным // Вопросы философии. – 1978. – №2. – С. 70–78.
 88. РубинштейнС. Л. Основы общей психологии. – СПб.: Питер Ком,1999. – 720 с.
 89. СарджвеладзеН. И. Бессознательное и понятие установки Д. Н. Узнадзе //Вопросы психологии. – 1985. – №4. – С. 114–120.
 90. СеченовИ. М. Элементы мысли. – СПб.: Питер, 2001. – 416 с.
 91. СлитинскаяЛ. И. Бессознательное и художественная фантазия // Бессознательное: природа, функции, методы исследования. – Т. 2.– С. 549–561.
 92. СмирновС. Д. Мир образов и образ мира // Вестник МГУ. Сер.14. Психология. – 1981. – №3. – С. 14–28.
 93. Современный психоанализ: Сб науч. тр. – К.: Ваклер, Альтерпресс, 2002. – 220 с.
 94. ТелегинаЭ. Д. Соотношение осознаваемых и неосознаваемых действий в процессе мышления // Вопросы психологии. – 1975. – №1. – С. 91–100.
 95. УзнадзеД. Н. Общая психология / Пер. с груз. Е. Ш. Чомахидзе; под ред. И. В. Имедадзе. – М.: Смысл; СПб.: Питер, 2004. – 413 с.
 96. Фрейд А. Эго и механизмы защиты / Пер. с англ. М. Гинзбурга. – М.: ЭКСМО, 2003.– 256 с.
 97. Фрейд З. Введение в психоанализ : Лекции. – СПб.: Питер, 2001. – 384с.
 98. Фрейд З. Влечения и их судьбы /Фрейд З. Психология бессознательного /Под ред. А. М. Боковикова, С. И. Дубинской. – М.: ООО «Фирма СТД», 2006. – С. 79–110.
 99. Фрейд З. Вытеснение // Фрейд З. Психология бессознательного / Под ред. А. М. Боковикова, С. И. Дубинской. – М.: ООО «Фирма СТД», 2006. – С.111–128.
 100. ФрейдЗ. Избранное /Сост., общ. ред и предисл. А.И.Белкина.–М.:Внешторгиздат, 1990.– 448с.
 101. ФрейдЗ. О сновидениии // Фрейд З. Избранное / Сост., общ. ред. и пред. А. И. Белкина. – М.: Внешторгиздат, 1990. – С. 89–124.
 102. ФрейдЗ. Остроумие и его отношение к бессознательному. // Фрейд З. Избранное / Сост., общ. ред. и пред. А. И. Белкина. – М.: Внешторгиздат,1990.– С. 243–369.
 103. ФрейдЗ. Психология бессознательного / Под ред. А. М. Боковикова, С. И. Дубинской. – М.: ООО «Фирма СТД», 2006. – 447 с.
 104. ФрейдЗ. Толкование сновидений. – К.: Здоровье, 1991. – 384с.
 105. Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. – СПб.: «Алатейя», 1997. –222 с.
 106. ФрейдЗ. Я и Оно / Фрейд З. Психология бессознательного / Под ред. А. М. Боковикова, С. И. Дубинской. – М.: ООО «Фирма СТД», 2006. – С. 291–352.
 107. ЧхартишвилиШ. Н. Потребность и установка // Вопросы психологии. –1966. – №5. – С. 59–66.
 108. ШерозияА. Э. К проблеме сознания и бессознательного психического. – Тбилиси: Мецниереба, 1969. – 382 с.
 109. ШерозияА. Э. Психика. Сознание. Бессознательное. К обобщенной теории психологии. – Тбилиси: Мецниереба, 1979. – 171 с.
 110. Шерток Л., де Соссюр Р. Рождение психоаналитика. От Месмера до Фрейда / Пер. с франц.; вступ. ст. Н. С. Автономовой. – М.: Прогресс, 1991. – 288 с.
 111. ШутценбергерА.Синдром предков//http://healthyback.livejournal.com/294689.html#cont
 112. Энциклопедия глубинной психологии. Т. І. Зигмунд Фрейд: жизнь, работа, наследие. – М.: ЗАО МГ Менеджмент, 1998. – 800 с.
 113. Энциклопедия глубинной психологии. Т. II. Новые направления в психоанализе. Психоанализ общества. Психоаналитическое движение. Психоанализ в Восточной Европе. – М., «Когито-Центр», МГМ, 2001. – 752с.
 114. Энциклопедия глубинной психологии. Т. ІІІ. Последователи З. Фрейда. –М.: «Когито-Центр», МГМ, 2002. – 410 с.
 115. ЮнгК. Г. Проблемы души нашего времени. – СПб: Питер, 2002. –352 с.
 116. ЮнгК. Г. Психология переноса. Статьи. Сборник. Пер. с англ.- М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 1997.- 304 с.
 117. ЮнгК. Г. Символическая жизнь / Пер. с англ. – М.: Когито-центр, 2003. – 326 с.
 118. ЮнгК. Г. Сознание и бессознательное: Сборник / Пер. с англ. – СПб.: Университетская книга, 1997. – 544 с.
 119. ЮнгК. Г. Тавистокские лекции. // Юнг К. Г. Символическая жизнь; пер. с англ. – М.: Когито-центр, 2003. – С.9 – 196.– С. 19–37.
 120. Ясперс К. Общая психопатология / Пер. с нем. – М.: Практика, 1997.–1056 с.
 121. ЯценкоТ. С. Основи глибинної психокорекції: феноменологія, теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2006. – 382 с
 122. ЯценкоТ. С. Проблема дослідження несвідомої сфери психіки суб’єкта //Практична психологія та соціальна робота. – 2002.– №7. – С. 10–15.
 123. Яценко Т. С., Глузман А. В. Методология глубинно-коррекционной подготовки психолога / Т. С. Яценко, А. В. Глузман. – Днепропетровск : Инновация, 2015. – 394 с.