Сайт психолога
доктора Ph.D.
Екатерины Бабенко

Научные работы

2019

 1. Е.А.Бабенко, Т.В. Горобец, Н.В.Шавровская . Система психических защит. Ч.: Из-во Чабаненко, 2019. 272 с.
 2. К.А.Бабенко. Особливості символізації змісту несвідомого //Наукова школа академіка НАПН України Т.Яценко: колективна монографія за ред.. Т.С.Яценко – Дніпро:Інновація, 2019 – С. 184 -191

2018

 1. Бабенко К.А., Горобець Т.В. Можливості малюнкових методик у об'єктивації механізмів символізації змісту несвідомого у контексті підготовки психологів. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Психологічні науки". Випуск 2. Том 2. Херсон, 2018. С.12-20.

2017

 1. Навчально-методичні матеріали до курсу «Метод комплексу тематичних психомалюнків»: Навчально-методичний посібник для студентів психологічних факультетів / Розробники: К. А. Бабенко, Т. В. Горобець. Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид. Брама, 2017. – 120 с.

2016

 1. Бабенко К.А., Горобець Т.В. Психопрофілактика бойового стресу / Т. Горобець, К. Бабенко // Актуальні проблеми клінічної психології: збірник наукових праць. – Черкаси, 2016.– С. 33-43. – 312 с.
 2. Бабенко Е.А., Горобец Т.В. Использование механизмов символизации в современной рекламе (/ Е.Бабенко, Т. Горобец //American Journal of Science and Technologies, №1 «Princeton University Press», 2016) . – 1105 p. – С. 750-756.
 3. Бабенко Е.А., Горобец Т.В.  Символизация в обыденной жизни / Е. Бабенко, Т. Горобец // Psychological Review,.  APA, 2016, № 6. – 1070 p. – С. 1061-1068.

2015

 1. Бабенко К.А.  Особливості використання психомалюнків при наданні психологічної допомоги субєкту               // Всеукраїнська наукова конференція «Практичні аспекти надання психологічної допомоги субєкту». – Черкаси, 20 березня 2015р.
 2. Бабенко К.А.  Розвиток символізації в онтогенезі // ІV Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми та особливості діяльності психолога в закладах освіти». – Черкаси, 31 березня 2015р.
 3. Бабенко К.А.  Діагностика психотравми образними засобами // ІІ Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Психотерапевтичний діалог як засіб надання психологічної допомоги при психотравмі». – Черкаси, 7-8 квітня 2015р.
 4. Бабенко К.А. Майстер-клас на тему “ Діагностика психотравми образними засобами “ // ІІ Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Психотерапевтичний діалог як засіб надання психологічної допомоги при психотравмі». – Черкаси, 7-8 квітня 2015р.
 5. Бабенко К.А.  Особливості діагностики психотравми образними засобами презентації психіки // ІІ Всеукраїнський науково-практична конференція з міжнародною участю «Практична психологія освіти ХХІ століття:проблеми та перспективи». – Умань , 22 квітня 2015р.
 6. Бабенко К.А. Психорисунок: Учебно- методическое пособие для студентов заочной формы обучения (практические психологи)/ Е.А.Бабенко. - Черкассы: ЧНУ, 2015. - 55 с.
 7. Бабенко К.А. Психорисунок: Учебно-методическое пособие для студентов заочной формы обучения ( психологи)/ Е.А.Бабенко. – Черкассы: ЧНУ, 2015. –  55 с.
 8. Бабенко К.А. Психорисунок: Учебно-методическое пособие для студентов дневной формы обучения / Е.А.Бабенко.  – Черкассы: ЧНУ, 2015. –  55 с.
 9. Бабенко К.А. Психорисунок: Учебно-методическое пособие для психологов/ Е.А.Бабенко. – Черкассы: ЧНУ, 2015.  – 55 с.
 10. Бабенко К.А., Горобець Т.В. Механізми символізації у соціальних проявах// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.   – С. 3 – 6.
 11. Бабенко Е., Горобец Т. Средства объективирования бессознательного содержания в рисунках / Е. Бабенко, Т. Горобец // Proceedings of the XIV International Academic Congress «Fundamental and Applied Studies in the Modern World» (United Kingdom, Oxford, 23-25 May 2015). Volume II. «Oxford University Press», 2015. – 762 p. – С. 711-716.
 12. Бабенко Е., Горобец Т. Механизмы символизации бессознательного в художественных произведениях / Е.Бабенко, Т. Горобец // Yale Review of Education and Science, 2015, No.1. (16), (January-June). Volume V. «Yale University Press», 2015. – 789 p. – С. 297-303.
 13. Холоденко Н.В., Бабенко К.А. Видеокурс “Психорисунок”//http://холоденко.укр/

2014

 1. Бабенко К.А. Психологія спілкування та психокорекція особистості: Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання психологічних факультетів/ К.А.Бабенко. – Черкаси: ЧНУ, 2014. – 57 с.
 2. Бабенко К.А. Психологія спілкування та психокорекція особистості: Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання психологічних факультетів/ К.А.Бабенко. – Черкаси: ЧНУ, 2014. – 56 с.
 3. Бабенко К.А., Горобець Т.В. Механізми символізації у соціальних проявах// Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка, 2014.  – С.5–6.
 4. Бабенко К.А. Малюнок як засіб діагностики психотравми //Всеукраїнська науково-практичний семінар «психологічна допомога при психотравмі». – Черкаси, 24-25 вересня 2014р.
 5. Бабенко К.А. Проблема механізмів символізації в сучасних психологічних теоріях //ІІІВсеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Проблеми та переспективи розвитку практичної психології в Україні». – Черкаси, 23-24 жовтня 2014р.
 6. Бабенко К.А. Використання механізмів символізації в ЗМІ //Всеукраїнська науково-практична конференція «Технології психологічного впливу у сучасних умовах». – Черкаси, 28-29 жовтня 2014р.  
 7. Бабенко К.А. Малюнок як засіб діагностики психотравми у осіб з ПТСР //Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування конкурентноспроможності практичного психолога у процесі професійної підготовки». – Київ, 21 листопада 2014р.
 8. Бабенко К.А. Психомалюнок як метод роботи у професійній діяльності практичного психолога //Всеукраїнська науково-практична конференція «Професіоналізм психолога-практика:шляхи формування особистості майбутнього фахівця». – Черкаси, 25 грудня 2014р.

2013

 1. Бабенко К.А., Горобець Т.В. Розуміння творчих процесів та форм символізації несвідомого змісту психіки у психоаналітичних теоріях //Психологія творчості: часопис наукових статей та творчих робіт; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, кафедра прикладної психології. – Черкаси: Вид. від Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2013. – 331 с. – С. 175-196.
 2. Бабенко К.А., Горобець Т.В. Дослідження результативності психокорекційних груп АСПН на нівелювання соціально-перцептивних викривлень у студентів /// Вісник Черкаського університету. Серія педагогічні науки. № 13 (266). – Черкаси, 2013. – 152 с. – С. 16-21.
 3. Бабенко К.А., Білуха Т.І., Горобець Т.В. Психоаналітичне трактування форм символізації несвідомого змісту психіки на прикладі творів мистецтв // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічн науки: Збірник наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. –№ 40 (64). – 344 с. – С. 68-77.
 4. Бабенко К.А. Особливості роботи психолога з малюнками //Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку практичної психології». – Умань, 24 жовтня 2013р.

2011

2012

 1. Бабенко К.А., Горобець Т.В., Шавровська Н.В. Феномен несвідомого у психології: система психічних захистів  //Навчальний посібник для студентів психологічних факультетів /   Черкаси: «Черкаський ЦНТІ», 2012. –228 с.
 2. Бабенко К.А. Методи роботи з психомалюнком та предметною моделлю//Навчально-методичний посібник для студентів психологічних факультетів / К.А.Бабенко. – Черкаси: ЧНУ, 2012. – 48 с.
 3. Бабенко К.А. Методи роботи з психомалюнком та предметною моделлю: Навчально-методичний посібник для студентів психологічних факультетів/ К.А.Бабенко. - Черкаси: ЧНУ, 2012.– 48с. 

2010

 1. Бабенко К.А. Проблема дослідження феномену несвідомого у радянській психологічній науці (друга половина ХХ століття)// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 Психологічні науки: [зб. наук. праць]. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. –№ 29 (53). – С. 54–67(фахове видання).
 2. Бабенко К.А., Горобець Т.В.  Соціально-перцептивні викривлення як чинник помилок у професійній діяльності оператора //Проблеми психології діяльності в особливих умовах: матеріли ІІ Міжвузівської наукової конференції (26 лютого 2010 р. м. Черкаси). – Чекраси: Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України, 2010. – С 47-50. – 120 с.
 3. Бабенко К.А., Горобець Т.В., Шавровська Н.В. Феномен несвідомого (система психічних захистів)//Навчальний посібник для студентів психологічних факультетів /  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2010. – 215 с.

2009 

 1. Бабенко К.А., Будяк Л.В. Проблема психологічної готовності дитини до школи  //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 Психологічні науки: [зб. наук. праць]. – К. :НПУ ім.. М.П. Драгоманова, 2009. – №24(48). – С.300–304 (фахове видання)
 2. Бабенко К.А. Взаємозв’язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків)//Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей, – Ялта: РВВ РВНЗ КГУ, 2009 . – Вип. 21. – Ч.1. – С. 100- 108  (фахове видання)
 3. Богдан Т.В. Бабенко К.А. Застосування методу психодрами з метою подолання соціальної дезадаптації //Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип.. 447–448. – Педагогіка та психологія. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – С.45– 51(фахове видання).
 4. Бабенко К.А. Психологічні особливості розвитку символізації в онтогенезі //Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей.– Ялта: РВВКГУ, 2009 . – Вип. 22. – Ч.1. – С. 204-211 (фахове видання)
 5. Бабенко К.А. Дослідження феномену несвідомого у психології// Методичний посібник для студентів заочної форми навчання /  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2009. – 64 с.
 6. Бабенко К.А. Метод комплексу тематичних психомалюнків //Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання /  К.А.Бабенко; Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Вид. від. Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2009. – 72 с.

2008

 1. Бабенко Катерина Анатоліївна. Взаємозв'язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків) : дис... канд. психол. наук: 19.00.07 / Черкаський національний ун-т ім. Богдана Хмельницького. — Черкаси, 2008. — 390арк. : іл. — Бібліогр.: арк. 199-238.
 2. Бабенко К.А. Архетипна символіка в міфах, казках та психомалюнках //Навчально-методичний посібник /Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2008. – 56 с.
 3. Бабенко К.А. Метод комплексу тематичних психомалюнків// Навчально-методичний посібник / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2008. – 72 с.
 4. Бабенко К.А.Феномен несвідомого у психології //Навчально-методичний посібник / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2008. –  92 с.

2007

 1. Бабенко К.А. Категорія несвідомого в українських дореволюційних дослідженнях//Сімнадцята наукова сесія Осередку Наукового товариства ім.. Шевченка у Черкасах: Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 14-24 березня 2006 р. / За ред. В.В.Масненнка. – Черкаси:Осередок НТШ у Черкасах, 2007. – С.138 – 140.
 2. Бабенко К.А. Категорія несвідомого в українських дореволюційних дослідженнях// Сімнадцята наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах: Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій, 14 – 24 березня 2006 р. / За ред. В. В. Масненка. – Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2007. – С.138 – 140.
 3. Бабенко К.А. Соціальні вияви символізації // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 Психологічні науки: [зб. наук. праць]. – К.: НПУ, 2007. – № 19 (43). – С. 270–275. (фахове видання)
 4. Бабенко К.А. Взаємозв'язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу тематичних психомалюнків) АВТОРЕФЕРАТ, Київ, 2007

2006

 1. Бабенко Е. А. Механизмы символизации в рекламной продукции // Материалы ХІІІ Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов – 2006» 12-15 апреля 2006, Т.2: Издательство Московского университета, 2006. ― С.485 ― 486.
 2. Бабенко К.А. До проблеми механізмів символізації у психоаналізі З. Фрейда //Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: Вип..9. Ч.1. – Ялта : РВВ РВУЗ КГУ, 2006. – 264 с. ― С. 11―17 (фахове видання)
 3. Бабенко К.А. Феномен несвідомого в українських дослідженнях ХІХ – початку ХХ століття// Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 Психологічні науки: [зб. наук. праць].  ―К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. ―№14(38). ― С.13 ―16. (фахове видання)
 4. Бабенко К.А. До проблеми механізмів символізації у психоаналізі З. Фрейда //Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. Статей: Вип. 9. Ч.1. – Ялта : РВВ РВУЗ КГУ, 2006. ― С. 11―17.
 5. Бабенко К.А. Феномен несвідомого в українських дослідженнях ХІХ – початку ХХ століття. // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Зб. наукових праць. ―К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. ―№14(38). ― С.13 ―16.
 6. Бабенко Е.А. Глубинно-психологический аспект проблемы символизации бессознательного //Материалы международной психоаналитической конференции [″Зиґмунд Фрейд – основатель новой научной парадигмы: к 150-летию со дня рождения Зигмунда Фрейда″], (Москва, 16 – 17 декабря 2006 г.). – Москва: Русское психоаналитическое общество, 2006. – Т. 2.  – С.114 –120.
 7. Бабенко К.А.Символізація в контексті духовного розвитку особистості //Гендерні основи розвитку сім’ї: Збірка матеріалів науково-практичної конференції. – Черкаси, 2006. – С.25 – 27.

2005

 1. Яценко Т.С., Іваненко Б.Б., Аврамченко С.М., Мелоян А.Е., Бабенко К.А. Об’єктні відношення суб’єкта та їх пізнання за допомогою предметної моделі //Педагогічний процес: теорія і практика : Збірник наукових праць Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України /За ред. С.О. Сисоєвої. Вип..1 – К.:ЕКСМО, 2005. – С.338–360. (фахове видання)
 2. Бабенко К.А. Роль уяви у створенні образів малюнку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 Психологічні науки: [зб. наук. праць]. ―К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. ―№7(31). ― С.15―20(фахове видання)
 3. Бабенко К.А. До проблеми інтерпретації у психології //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 Психологічні науки: [зб. наук. праць]. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. ―№9(33). ― С. 33 ― 38. (фахове видання)
 4. Бабенко К.А. До проблеми механізмів символізації змісту несвідомого  //Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип..10. – Ч.ІІ. – С.153 – 159. (фахове видання)
 5. Бабенко К.А. Роль уяви у процесі створення образів //Матеріали 8 міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2005». ― Т.49. Психологія. ― Дніпропетровськ.: Наука і освіта, 2005. ― с.7―8.
 6. Бабенко К.А.Особливості уяви у процесі створення графічних образів //Тези доповідей учасників конференції «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків». ― Київ―Житомир: Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, 2005. ― С.22―23.
 7. Бабенко К.А. Проблема символізації змісту несвідомого // Науковий часопис НПУ ім. М. П.Драгоманова. Зб. наукових праць. ―К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. ―№8(32). ― С.46 ―52
 8. Бабенко К.А. До проблеми механізмів символізації змісту несвідомого // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – Вип.10. – Ч.ІІ. – С.153 – 159.

2004

 1. Теслюк П.В., Славінська Т.Б., Бабенко К.А. Наскрізна програма фахової підготовки студентів психологічного факультету //Навчальна програма ― Черкаси: Черкаський національний університет, 2004.―64 с.
 2. Бабенко К.А. Виховна робота на психологічному факультеті//Аврамченко С.М., Теслюк П.В., Бабенко К.А., Іваненко Б.Б./Академік АПН України Яценко Тамара Семенівна: науково-творчий шлях 1972-2002.―Черкаси, Черкаський національний університет, 2004.― С.66-72.
 3. Аврамченко С.М., Теслюк П.В., Бабенко К.А., Іваненко Б.Б./Академік АПН України Яценко Тамара Семенівна: науково-творчий шлях 1972-2002.―Черкаси, Черкаський національний університет, 2004.
 4. Бабенко К.А., Будяк Л.В. Механізми символізації змісту несвідомого//Актуальні проблеми практичної психології. Збірник наукових праць. ― Херсон.: Персей, 2004.―С.14―16.

2003

 1. Євтушенко І. В., Мелоян А.Е., Бабенко К.А. Страх та агресія як деструктивні прояви психіки //Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12 Психологічні науки: [зб. наук. праць]. ― К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, Випуск 21, 2003. ― C.36―43 (фахове видання).